PMF

En aquest apartat, podeu cercar les preguntes més freqüents que estan fent els nostres col·laboradors, dins de l’àmbit de les polítiques lingüístiques a Catalunya.

Quines obligacions lingüístiques tenen les empreses en general?

La Llei determina, per a les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara que tinguin els serveis organitzats des de fora:
— Que han de poder atendre els clients tant si parlen en català com en castellà, o en aranès a la Vall d’Aran (art. 32.1).
— Que han de tenir els rètols fixos almenys en català (art. 32.3).
— Que han de tenir els documents d’oferta de serveis almenys en català (art. 32.3).
— Que les empreses que subscriuen amb els clients contractes dels anomenats d’adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles en exemplars separats, en català i en castellà (art. 15).⬆️ AMUNT

Quines altres obligacions tenen les empreses de serveis públics o bàsics (Aigua, llum, gas…)?

A més de les altres obligacions lingüístiques que tenen totes les empreses, les de servei públic com ara les de telefonia fixa i mòbil, comunicacions per Internet, correus, ferrocarrils, taxis, línies d’autobusos, companyies aèries i les subministradores d’aigua, llum i gas han d’emprar almenys el català en la retolació i en les comunicacions megafòniques. També han de fer servir el català en les comunicacions i notificacions escrites, incloent-hi les factures i altres documents comercials adreçats a persones residents a Catalunya, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen (art. 31 de la Llei de política lingüística).⬆️ AMUNT

Quines altres obligacions tenen les empreses concertades o subvencionades?

A més de les altres obligacions lingüístiques que tenen totes les empreses, les empreses que hagin establert un concert amb la Generalitat o n’hagin rebut una subvenció han d’utilitzar, almenys, el català en la retolació, en els avisos i en la documentació adreçats al públic, com a mínim quan estiguin vinculats a l’objecte de l’ajut o el conveni (art. 33 de la Llei de política lingüística). ⬆️ AMUNT

Quines altres obligacions tenen les empreses públiques i les concessionàries que gestionen o exploten un servei concedit?

A més de les altres obligacions lingüístiques que tenen totes les empreses, les empreses públiques i les concessionàries com ara les d’autopistes, de ports esportius i d’estacions d’esquí han d’utilitzar normalment el català a nivell intern, en la retolació i en les comunicacions i notificacions, incloent-hi les factures i altres documents comercials adreçats a persones residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen (art. 50.5 EAC i 9 i art. 30 de la Llei de política lingüística). ⬆️ AMUNT

Les empreses estan obligades a tenir pàgina web en català?

L’article 128-1 del Codi de consum estableix les informacions que les persones consumidores tenen dret a rebre en llengua catalana. En conseqüència, en la mesura que els web d’empreses que presten serveis a Catalunya s’adrecin a potencials consumidors catalans i incorporin qualsevol informació recollida en l’article esmentat, aquestes informacions han d’aparèixer, almenys, en català. Amb caràcter general no hi ha cap normativa que obligui les empreses a disposar de web en llengua catalana, com tampoc no és obligatori que en disposin, per exemple, en llengua castellana ni en cap altra llengua.

a) Ampliació amb consulta directa a l’agència Catalana de consum.

Tot i que la normativa respecte a la llengua de les pàgines webs no és prou clara, en determinats casos, els comerços que ofereixin productes adreçats de manera inequívoca a consumidors radicats a Catalunya han de tenir disponibles, en el seu web i aplicacions, en llengua catalana, els serveis d’atenció, contractes i altres documents de caràcter contractual,
invitacions a comprar i pressupostos. Això afecta especialment, per tant, els webs (actius) i aplicacions que disposin d’una botiga virtual on puguin comprar els consumidors domiciliats a Catalunya o bé els webs o aplicacions que informin de preus de productes vàlids per a establiments comercials situats a Catalunya.

Que la web sigui activa no significa que estigui funcionant, sinó que dirigeixi les seves ofertes de manera inequívoca a consumidors d’un determinat territori.
Al contrari, si els productes o serveis de la web no s’adrecen específicament a consumidors domiciliats al territori de Catalunya (webs passives), no serà d’aplicació l’article 128-1 de la Llei 22/10, del codi de Consum de Catalunya.
Pel que fa a les pàgines web actives, no cal que consti en llengua catalana tota la informació disponible de la pàgina web. En la mesura que la pàgina web incorpori documentació contractual, contractes d’adhesió contractes amb clàusules tipus, contractes normats, condicions generals i documentació que faci referència o es derivi d’aquests contractes, aquests podran constar amb un link separat, amb el seu exemplar amb llengua catalana, per tal que hi puguin accedir aquells consumidors interessats.
És a dir, que la documentació contractual i les CGC poden no estar en català, però ha de ser possible obtenir aquesta documentació en la llengua sol·licitada pel consumidor. La llei diu que “ha d’estar a disposició immediata en català”, i si s’escau, fer-li arribar al consumidor que ho demani amb la llengua que esculli (de les que pot escollir, que no sempre es el català o el
castellà).

Aquesta informació ha estat elaborada pel Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum.⬆️ AMUNT

Quins documents han de ser almenys en català?

Cal que siguin almenys en català els documents que ofereixen serveis, com ara els catàlegs i prospectes, les cartes i els menús dels restaurants, els contractes d’adhesió, normats o amb clàusules tipus o amb condicions generals, etc. Les entitats financeres i d’assegurances, altres empreses o treballadors autònoms han de redactar en català els pressupostos, les factures o altres documents d’acord amb el que estableix la normativa.
La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, fixa que les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin (article 128-1, 1).⬆️ AMUNT

Bars i restaurants, a què estan obligats?

Els bars i restaurants han de tenir, com a mínim en català, les cartes, les factures i els tiquets de caixa, com també qualsevol altre document comercial relacionat amb l’activitat de restauració prestada a l’establiment en concret.
Igualment, també ha de constar en català la informació de caràcter fix entre la qual s’hi inclouen els cartells o rètols dels establiments de restauració, tant si es troben a l’interior de l’establiment com aquells que es col·loquen a l’exterior del local.
El personal de servei i tot altre que mantingui un tracte directe amb les persones consumidores ha d’atendre la clientela en la llengua oficial que aquesta esculli: en català o bé en castellà. Segons l’Agència Catalana del Consum, l’expressió “ser atès” significa l’obligació d’entendre, almenys, qualsevol persona consumidora que s’expressi en les dues llengües, sense que això comporti l’obligació de parlar en una llengua o una altra. Pel que fa a la resta i en allò que els afecti, tenen les mateixes obligacions lingüístiques que tenen totes les empreses.⬆️ AMUNT

Obligacions de bancs, les caixes d’estalvi i les companyies d’assegurances.

A més de les altres obligacions lingüístiques que tenen totes les empreses, els bancs, les caixes d’estalvis i les altres entitats financeres com ara les companyies d’assegurances han de tenir almenys en català:
— els xecs, els pagarés i els talonaris (art. 15 de la Llei de política lingüística)
— els altres documents que ofereixin als clients (art. 15 de la Llei de política lingüística)
Cal recordar que, com a la resta d’empreses, i entre les obligacions que tenen totes elles, han de tenir disponibles en exemplars separats, en català i en castellà, els contractes anomenats d’adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals (art. 15 de la Llei de política lingüística).
Per altra banda, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya Article 128-1.2, fixa que les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a:
a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin.
b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
c) Rebre en català els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests contractes.
Finalment, segons l’article 211-5, 1 la documentació i les informacions necessàries per al consum i l’ús adequats dels béns i serveis dirigides a les persones consumidores han d’estar a disposició immediata d’aquestes, d’acord amb el que estableix l’article 128-1. Aquest requisit no s’aplica a les marques, els noms comercials i la retolació emparada per la legislació de la propietat industrial.⬆️ AMUNT

Obligacions específiques per a determinats tipus d’empreses

Hi ha normes sectorials que inclouen especificacions lingüístiques en els sectors següents:⬆️ AMUNT

Legislació⬆️ AMUNT

Fonts de les dades recollides en aquest apartat

Podeu accedir al BOT de Queixes, per tal poder interactuar amb Acció pel Català i formalitzar la vostra.Acció pel Català, també convida a tothom que estigui interessat a donar un cop de mà, que sol·liciti entrar als grups de treball que disposem, podent demanar informació pel formulari de contacte.

Si a més Vols formar part de l’associació ACCIÓ PEL CATALÀ? Registra’t i fes-te associat, o bé fes una donació, podeu accedir als diferents apartats, pels botons corresponents.

#SempreEnCatalà
#ViuEnCatalà

Bot de queixes
Donacions i Associats
Codi QR APC